Omtanke om människan 

Vi vistas mycket inomhus större delen av året. Att vi har en bra inomhusmiljö är därför mycket viktigt för hälsan.  Vuxna och barn. 

KOWALS MILJÖPOLICY 

KOWAL tillhandahåller tjänster som effektiviserar våra kunders energiförbrukning i sina fastigheter . Som en konsekvens av att energi flöden effektiviseras ser vi att energiförbrukningen minskar och att vi därmed erhåller minskad miljöpåverkan som följd.

Denna miljöpolicy utgör grunden för KOWALs miljöarbete. Här definieras hur KOWAL påverkar miljön, vem som är ansvarig inom organisationen och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling. 

Ansvar  

KOWAL bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. KOWAL ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter. 

Ansvarig för laguppfyllnad och ytterst ansvarig för KOWALs miljöarbete är styrelsen. 

Miljöpolicyn ska kommuniceras till samtliga inom företaget och det åligger styrelsen att uppdatera dokumenten. Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete. Miljöhanteringen på kontoret sköts av den administrativa personalen. Ansvarig inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling till företaget. 

Miljöaspekter 

Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt: 

Återvinning
Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt. 

Inköp

Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som KOWAL kan minska sin miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna. 

Energi

I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. KOWAL arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska var miljömärkt. 

Leverantörer

KOWALs leverantörer påverkar miljön genom exempelvis omhändertagande av utgången eller kasserad utrustning. KOWAL ska, förutom att väga in miljö vid val av leverantörer, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan. 

Kemikalier

I den ringa mängd kemikalier används ska de vara godkända av internt ansvarig och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan. 

Resor

Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg; användande av alternativ till resor såsom videokonferenser samt val fordon med lägre miljöpåverkan. 

Miljömål och egenkontroll 

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa. 

Varje år ska kontroll genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en aktionsplan upprättas. Ansvarig för denna egenkontroll är den administrativt ansvarige. 

ETIK OCH MORAL 

Vi på KOWAL värnar om våra medarbetare. Det innebär att vi respekterar varje enskild medarbetare. Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier i någon form, varken i våra relationer med medarbetare eller med människor utanför företaget. Vi är uppmärksamma på, och informerar närmaste chef, om medarbetare far illa. 

Vi på KOWAL  är ansvarsfulla och riskerar inte att kortsiktiga beslut urholkar värdet KOWALs varumärke. På KOWAL tar vi ansvar för att hålla oss informerade om vår verksamhet, även om detta kan medföra att besvärliga beslut behöver fattas. På KOWAL accepteras inte att tids- och kostnadskrav går ut över arbetarskydd och god arbetsmiljö. Vi lämnar inte utfästelser mot bättre vetande. 

Vi på KOWAL träffar endast seriösa avtal, och efterlever och respekterar ingångna avtal och överenskommelser. Svart arbetskraft accepteras inte på våra arbetsplatser. Vi accepterar inte prissamverkan. 

Vi på KOWAL har affärsmässiga relationer utan personlig vinning. Vi agerar inte på ett sådant sätt att vi eller vår motpart hamnar i en personlig beroendeställning. KOWAL är mycket restriktiva avseende gåvor till eller från leverantörer och affärspartners. Vi låter inte leverantörer och affärspartners bekosta resor och uppehälle för oss. Inte heller bekostar KOWAL resor och uppehälle för leverantörer och affärspartners (om så ej redan finns reglerat i avtal). Vi nyttjar inte företagets resurser för privat bruk.
Vi på KOWAL  vänder oss till styrelsen för att få vägledning vid svårigheter att tolka de etiska riktlinjerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2012-2021 Kowal Konsult AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis